Polish for foreigners

Kurs języka polskiego dla obcokrajowców skierowany jest do klientów indywidualnych, a także firm zatrudniających obcokrajowców.

 

Nasza metoda polega na uczeniu praktycznych kompetencji językowych poprzez symulowanie rzeczywistych sytuacji. Zanim uczniowie zdążą się zorientować, stają się niezależni, rozmawiają z Polakami, pytają o drogę, proszą o pomoc, albo nawet udaje im się wynegocjować warunki kontraktu. Starannie kontrolujemy postępy w nauce języka od poziomu początkującego aż po taki, który chcesz osiągnąć, uwzględniamy specyficzne potrzeby językowe studenta. Nasze materiały do nauki języka polskiego dotyczą zarówno języka ogólnego i języka specjalistycznego np.: polskiego używanego w pracy, czy języka prawnego lub medycznego.

 

 

 Nasza kadra nauczycielska dokłada wszelkich starań, by każdorazowo dostosować program nauki do potrzeb osoby zgłaszającej się na kurs. Uczymy języka w szerokim kontekście kulturowym, schematy gramatyczne wprowadzamy na najbardziej wyrazistych przykładach i w modelowych sytuacjach, które są bliskie kursantom, co ułatwia ich opanowywanie.

 

 

Wiele uwagi w programie nauczania poświęcamy różnicom kulturowym . Zwracamy szczególną uwagę na poznanie skonwencjonalizowanych kodów kulturowych, gdyż brak znajomości scenariuszy zachowań, prowadzić może do poważnych zakłóceń komunikacyjnych, czasem śmiesznych, czasem bardzo frustrujących. Znajomość kodu językowo-kulturowego ułatwia porozumiewanie się, jak też znacznie minimalizuje szok kulturowy, na jaki narażeni są cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce przez dłuższy czas. Świadomość różnic kulturowych jest niezmiernie ważna dla pracowników międzynarodowych korporacji, a zwłaszcza dla menadżerów i liderów.
Oferujemy kursy języka polskiego dla cudzoziemców na wszystkich poziomach – od podstawowego, aż do poziomu najwyższego zaawansowania. Częstotliwość zajęć dopasowujemy do potrzeb klienta.

 

 

 Zapraszamy do współpracy!

 

 

The course of Polish as a foreign language is dedicated to individual customers as well as firms that employ foreigners.

 

 

Our method involves teaching practical language skills by simulating real situations. Our students become self-reliable, can talk to Poles, ask for directions or help or even negotiate contractual provisions. We monitor the progress of studies carefully from a beginner level to a target level, taking account of any special language needs of each and every student. Our teaching materials cover both general and specialist language, i.e. Polish used at work or legal and medical practice.

 

 

 

Our personnel make every effort to custom-made our programmes. We teach language in a broad cultural context and introduce grammatical patterns in the most explicit examples and in model situations that are close to our students, which helps in their mastering.

 

 

We dedicate much attention to cultural differences. We focus especially on teaching conventional cultural codes, as ignorance of behavioural scenarios may lead to serious communication interruptions. Such misunderstandings may be funny but sometimes very frustrating as well. The awareness of the language-cultural code facilitates communication and minimizes the cultural shock experienced by foreigners who stay in Poland for a longer time. Awareness of cultural differences is very important for the personnel of international corporations, especially those in managerial and leadership positions.

 

We offer Polish language courses for foreigners on all levels – from basic to advanced. The frequency of classes is adjusted to the needs of our Clients.

 

 

We look forward to teaching you!